فروشگاه اینترنتی پرستیژ تایرhttps://prestigetyre.comفروشگاه اینترنتی پرستیژ تایرfaفروشگاه اینترنتی پرستیژ تایرhttps://prestigetyre.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://prestigetyre.com162130فروشگاه اینترنتی پرستیژ تایرCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 لاستیک دلیوم 215/70R16C گل KA-105 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 215/70R16C گل KA-105 <img src='./Administrator/files/ProductPic/delivery3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/de.png" alt="" width="288" height="478" /></p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 لاستیک دلیوم 195/70R14 گل IA-101 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 195/70R14 گل IA-101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/delium1957014.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong>از این تایر فقط یک حلقه باقی مانده است</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/de.png" alt="" width="288" height="478" /></strong></span></p></p><hr/> Monday, February 7, 2022 لاستیک پیرلی 245/40R20 گل P zero pz4 RF https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/40R20 گل P zero pz4 RF <img src='./Administrator/files/ProductPic/p zero pz4.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="586" /></h4></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 لاستیک دلیوم 265/50R20 گل IA/KA-207 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 265/50R20 گل IA/KA-207 <img src='./Administrator/files/ProductPic/delivery2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/de.png" alt="" width="288" height="478" /></p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 لاستیک پیرلی 215/45R17 گل P zero Nero https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 215/45R17 گل P zero Nero <img src='./Administrator/files/ProductPic/nero.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><span style="color: #ff0000;"><strong>از این تایر فقط یک حلقه باقی مانده است</strong></span></h4> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></strong></span></p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 لاستیک دلیوم 235/60R18 گل IA-182 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 235/60R18 گل IA-182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaadelium2056016.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/de.png" alt="" width="288" height="478" /></p></p><hr/> Tuesday, June 7, 2022 لاستیک مونترال 185/65R14 گل eco https://prestigetyre.com/product/لاستیک مونترال 185/65R14 گل eco <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaamontreal.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/mon.png" alt="" width="285" height="482" /></p></p><hr/> Wednesday, May 4, 2022 لاستیک دلیوم 225/60R16 گل IA-182 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 225/60R16 گل IA-182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adelium2056016.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/de.png" alt="" width="288" height="478" /></p></p><hr/> Monday, February 7, 2022 لاستیک پیرلی 225/45R17 گل Cinturato P7 https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 225/45R17 گل Cinturato P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaacinto.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Sunday, May 22, 2022 لاستیک مونترال 225/60R16 گل eco https://prestigetyre.com/product/لاستیک مونترال 225/60R16 گل eco <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaamontreal.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffffff;">از این تایر فقط یک حلقه باقی مانده است</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffffff;"><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/mon.png" alt="" width="285" height="482" /></span></strong></p></p><hr/> Monday, February 7, 2022 لاستیک پیرلی 245/40R18 گل P zero https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/40R18 گل P zero <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaap zero.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 لاستیک مونترال 215/65R16 گل eco https://prestigetyre.com/product/لاستیک مونترال 215/65R16 گل eco <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaamontreal.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong>از این تایر فقط یک حلقه باقی مانده است</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/mon.png" alt="" width="285" height="482" /></strong></span></p></p><hr/> Monday, February 7, 2022 لاستیک پیرلی 235/55R19 گل Scorpion https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 235/55R19 گل Scorpion <img src='./Administrator/files/ProductPic/aascorpion.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Sunday, May 22, 2022 لاستیک پیرلی 265/35R18 گل P zero https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 265/35R18 گل P zero <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaap zero.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 لاستیک پیرلی 235/55R18 گل Scorpion https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 235/55R18 گل Scorpion <img src='./Administrator/files/ProductPic/ascorpion.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Sunday, May 22, 2022 لاستیک پیرلی 275/35R19 گل P zero RF https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 275/35R19 گل2019 P zero RF <img src='./Administrator/files/ProductPic/aap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><span style="color: #ff0000;"><strong>از این تایر فقط یک حلقه باقی مانده است</strong></span></h4> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></strong></span></p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 لاستیک پیرلی 255/45R19 گل P zero https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 255/45R19 گل P zero <img src='./Administrator/files/ProductPic/delivery.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 لاستیک مونترال 175/70R13 گل eco https://prestigetyre.com/product/لاستیک مونترال 175/70R13 گل eco <img src='./Administrator/files/ProductPic/aamontreal.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/mon.png" alt="" width="285" height="482" /></p></p><hr/> Monday, February 7, 2022 لاستیک پیرلی 245/40R20 گل P zero RF https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/40R20 گل P zero RF <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 لاستیک پیرلی 205/55R16 گل CINTURATO P7 https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 205/55R16 گل CINTURATO P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaacinto.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Thursday, June 16, 2022 لاستیک پیرلی 205/60R15 گل CINTURATO P1 https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 205/60R15 گل CINTURATO P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/cinto p1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Thursday, June 16, 2022 لاستیک پیرلی 275/35R20 گل P zero PZ4 RF https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 275/35R20 گل P zero PZ4 RF <img src='./Administrator/files/ProductPic/ap zero pz4.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 لاستیک پیرلی 245/45R19 گل P zero RF https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/45R19 گل P zero RF <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Sunday, May 22, 2022 لاستیک رودکروزا 195/55R15 گل 510 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودکروزا 195/55R15 گل 510 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaroad.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/amm.png" alt="" width="288" height="480" /></p></p><hr/> Monday, February 7, 2022 لاستیک دلیوم 235/60R16 گل IA-182 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 235/60R16 گل IA-182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaadelium2056016.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/de.png" alt="" width="288" height="478" /></p></p><hr/> Saturday, June 11, 2022 لاستیک مونترال 165/65R13 گل eco https://prestigetyre.com/product/لاستیک مونترال 165/65R13 گل eco <img src='./Administrator/files/ProductPic/montreal.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/mon.png" alt="" width="285" height="482" /></p></p><hr/> Monday, February 7, 2022 لاستیک رودکروزا 185/70R13 گل 510 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودکروزا 185/70R13 گل 510 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaroad.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/amm.png" alt="" width="288" height="480" /></p></p><hr/> Monday, February 7, 2022 لاستیک پیرلی 245/40R19 گل P zero RUN FLAT https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/40R19 گل P zero RUN FLAT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 لاستیک پیرلی 275/35R19 گل PZERO RUN FLAT https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 275/35R19 گل PZERO RUN FLAT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 لاستیک زتوم 235/55R19 گل KL21 https://prestigetyre.com/product/لاستیک زتوم 235/55R19 گل KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aZETUM KL21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 16, 2022 لاستیک چائویانگ 215/50R17 گل SA 07 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 215/50R17 گل SA 07 <img src='./Administrator/files/ProductPic/achao sa 07.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک زتوم 225/55R18 گل KL21 https://prestigetyre.com/product/لاستیک زتوم 225/55R18 گل KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ZETUM KL21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 28, 2022 لاستیک چائویانگ 225/55R18 گل SU318 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 225/55R18 گل SU318 <img src='./Administrator/files/ProductPic/chao su318.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 27, 2022 لاستیک کومهو 225/55R18 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 225/55R18 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/KUMHO SOLUS KL21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 2, 2022 لاستیک چائویانگ 205/50R17 گل SA 07 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 205/50R17 گل SA 07 <img src='./Administrator/files/ProductPic/chao sa 07.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 27, 2022 لاستیک کومهو 215/45R17 گل ECSTA https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 215/45R17 گل ECSTA <img src='./Administrator/files/ProductPic/KUMHO ECSTA PS71.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 2, 2022 لاستیک کومهو 245/60R18 گل CRUGEN https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 245/60R18 گل CRUGEN <img src='./Administrator/files/ProductPic/KUMHO CRUGEN KL33.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 9, 2022 لاستیک کومهو 215/50R17 گل ECSTA https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 215/50R17 گل ECSTA <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaKUMHO ECSTA PS71.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 2, 2022 لاستیک کومهو 175/60R13 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 175/60R13 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 18, 2022 لاستیک رودستون 205/60R15 گل N5000 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 205/60R15 گل N5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaroadstone n5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک رودستون 205/60R14 گل N5000 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 205/60R14 گل N5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaroadstone n5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک رودستون 185/65R14 گل N5000 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 185/65R14 گل N5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone n5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک رودستون 205/55R16 گل N5000 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 205/55R16 گل N5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaroadstone n5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک رودستون 185/70R13 گل cp661 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون185/70R13 گل cp661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone p661.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک رودستون 235/50R18 گل NFRERA SU1 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 235/50R18 گل NFRERA SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aroadstone nfera su1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک رودستون 225/50R18 گل CP672 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 225/50R18 گل CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone cp672.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک رودستون 225/55R18 گل NFERA RU5 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 225/55R18 گل NFERA RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone nfera ru5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک رودستون 235/55R18 گل NFERA RU5 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 235/55R18 گل NFERA RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aroadstone nfera ru5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 لاستیک رودستون 235/55R19 گل NFERA RU5 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 235/55R19 گل NFERA RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaroadstone nfera ru5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 لاستیک رودستون 195/60R14 گل N5000 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 195/60R14 گل N5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aroadstone n5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک رودستون 215/50R17 گل NFRERA SU1 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 215/50R17 گل NFRERA SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone nfera su1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 2, 2022 لاستیک پیرلی 215/55R17 گل CINTURATO P7 https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 215/55R17 گل CINTURATO P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaacinto.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/sadsadsad.png" alt="" width="284" height="479" /></p></p><hr/> Sunday, May 22, 2022